فواید مهم شخم زدن با استفاده از دیسک کشاورزی

• بقایای گیاهی را زیر خاک کرده، با این عمل مواد آلی زمین افزایش می یابد.
• خاک پوک شده، در نتیجه نفوذپذیری آب در خاک افزایش می یابد.
• در اثر شخم نفوذ هوا در خاک زیاد می شود بنابراین فعالیت میکروارگانیسم ها افزایش می یابد.
• در اثر شخم، حل شدن مواد معدنی در خاک تسهیل می گردد و در نتیجه قابلیت جذب مواد معدنی
• به وسیلۀ ریشۀ گیاهان افزایش می یابد.
• نفوذ و انتشار ریشه در زمین شخم خورده بهتر صورت می گیرد.
• ساقه های زیرزمینی علف های هرز، لارو و تخم آفات گیاهی به سطح زمین منتقل شده که این عمل باعث‌ از بین رفتن آنها خواهد

دیدگاه‌ها 0

*
*