خاک‌ورزی زمین کشاورزی

خاک ورزی، عملیات مکانیکی است که به منظور آماده سازی زمین برای کاشت گیاهان انجام می‌گیرد، زیرا خاک کشاورزی در اثر گذشت زمان سفت می‌شود بنابراین برای کاشت باید آن را نرم و هموار نمود، طوری که بستر مناسبی برای کاشت بذر گردد، به عبارت دیگر عملیات قبل از کاشت را خاک‌ورزی می‌نامند.

وقتی خاک سفت می‌شود، درخاک لوله های عمیق باریکی (لوله های موئینه) به وجود می آید که رطوبت از این مسیر به سطح خاک آمده و تبخیر می‌شود، برای جلوگیری از این کار باید چند سانتی‌متر از سطح خاک بریده و خرد شود تا راه‌ها قطع شوند، حفظ رطوبت خاک از اهمیت به سزایی برخوردار است.

در حقیقت در مرحله خاکورزی با به هم زدن خاک و نرم کردن آن با ابزارهایی همچون دیسک کشاورزی، محیط مناسبی برای استقرار و سبز شدن بذر، رشد و گسترش ریشه فراهم می‌گردد، در ضمن اگر عملیات خاک ورزی به طور صحیح و در زمان مناسب انجام گیرد، ساختمان خاک بهبود یافته، رطوبت خاک حفظ و نگهداری می‌شود.

دیدگاه‌ها 0

*
*