مراحل شخم زدن زمین

شخم و خاک ورزی در دو مرحله انجام می‌گیرد: خاک‌ورزی اولیه و خاک‌ورزی ثانویه، شخم اولیه به وسیل گاوآهن برگردان یا دیسک کشاورزی انجام می‌گیرد و شخم ثانویه به منظور نرم کردن خاک و کلوخ‌های حاصله از خاکورزی اولیه انجام می‌گیرد این کار نیز به وسیله ابزارهایی مثل کولتیواتور و غیره انجام می‌گیرد.

دیدگاه‌ها 0

*
*